Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. Ignaczak Kacprzak Gniadek
Księgowo¶ć online
więcej...

Nowo¶ci podatkowe

2015-09-14
Praca na rodzicielskim wydłuży urlop
więcej...
2015-08-11
Rozliczenia związane z dotacją na założenie firmy
więcej...
2015-06-16
Likwidacja nie rozwiÄ…zuje umĂłw o pracÄ™
więcej...
2015-03-31
Wyższe dodatki do zasiłku rodzinnego dla rodziców na urlopie wychowawczym - projekt
więcej...
2014-11-26
Zmiany w podatku akcyzowym od 1 stycznia 2015 r.
więcej...
archiwum

Nowo¶ci podatkowe

2015-09-14

W obowiÄ…zujÄ…cym stanie prawnym pracownik przebywajÄ…cy na dodatkowym urlopie macierzyĹ„skim lub rodzicielskim moĹĽe Ĺ‚Ä…czyć korzystanie z tych urlopów z pracÄ…. Od 2 stycznia 2016 r., tj. od dnia wejĹ›cia w ĹĽycie nowelizacji, przepisy regulujÄ…ce takÄ… pracÄ™ ulegnÄ…  zmianom.

Ustawa nowelizujÄ…ca likwiduje dodatkowy urlop macierzyĹ„ski, stÄ…d od 2 stycznia 2016 r. przepisy Kodeksu pracy bÄ™dÄ… odnosiĹ‚y siÄ™ jedynie do Ĺ‚Ä…czenia pracy z urlopem rodzicielskim. Tak jak dotychczas pracownik bÄ™dzie mógĹ‚ podjąć pracÄ™ w czasie tego urlopu maksymalnie na póĹ‚ etatu. ZupeĹ‚nÄ… nowoĹ›ciÄ… jest jednak wydĹ‚uĹĽenie w takich przypadkach wymiaru urlopu rodzicielskiego. W razie podjÄ™cia pracy na urlopie rodzicielskim wymiar tego urlopu ulegnie wydĹ‚uĹĽeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie tego urlopu, nie dĹ‚uĹĽej jednak niĹĽ do:

  • 64 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
     
  • 68 tygodni - w przypadku porodu mnogiego.

Wymiar okresu przedĹ‚uĹĽajÄ…cego urlop rodzicielski bÄ™dzie ustalany jako iloczyn liczby tygodni, przez które pracownik Ĺ‚Ä…czyĹ‚ urlop rodzicielski z pracÄ… i wymiaru czasu pracy wykonywanej w czasie tego urlopu. JeĹĽeli Ĺ‚Ä…czenie urlopu rodzicielskiego z pracÄ… bÄ™dzie siÄ™ odbywaĹ‚o jedynie przez część tego urlopu, wydĹ‚uĹĽenie urlopu bÄ™dzie ustalane tylko w odniesieniu do tej części. W przypadku gdy powstaĹ‚a w wyniku przedĹ‚uĹĽenia część urlopu rodzicielskiego nie bÄ™dzie odpowiadaĹ‚a wielokrotnoĹ›ci tygodnia, pracodawca udzieli jej w dniach, przy czym niepeĹ‚ny dzieĹ„ bÄ™dzie pomijany.