Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. Ignaczak Kacprzak Gniadek
Księgowość online
więcej...

Nowości podatkowe

2015-09-14
Praca na rodzicielskim wydłuży urlop
więcej...
2015-08-11
Rozliczenia związane z dotacją na założenie firmy
więcej...
2015-06-16
Likwidacja nie rozwiązuje umów o pracę
więcej...
2015-03-31
Wyższe dodatki do zasiłku rodzinnego dla rodziców na urlopie wychowawczym - projekt
więcej...
2014-11-26
Zmiany w podatku akcyzowym od 1 stycznia 2015 r.
więcej...
archiwum

Wskaźniki, stawki, odsetki

Odsetki od zaległości podatkowych

8,00% od 9 października 2014 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Opłata prolongacyjna
07,00 % w skali roku (od 09 czerwca 2011 r.)

Odsetki ustawowe

Z dniem 23 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. poz. 1858), które obniża wysokość odsetek ustawowych do 8% w stosunku rocznym.

Maksymalne odsetki umowne

Odsetki maksymalne
Stawka Obowiązuje od
10% rocznie 05.03.2015
12% rocznie 09.10.2014
16% rocznie 04.07.2013

Progi podatkowe (podatek dochodowy od osób fizycznych) w 2010 r.
1. do 85.528 PLN (18% minus kwota zmniejszająca podatek 556zł 02gr)
2. powyżej 85.528 PLN (14.839zł 02gr + 32% nadwyżki ponad 85.528zł)
(Dz.U. Nr 217, poz. 1588)

 

Kwota zmniejszająca podatek:

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek w latach 2010 - 2016 ilustruje poniższa tabela.

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

46,33 zł

Roczna

556,02 zł

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku

3.091 zł

 

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych

okres obowiązywania:  2004 - 2015

 

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania, od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP - 19% uzyskanego przychodu, a od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP - 19% podstawy opodatkowania.

 

Stawka

Przychód

Podatek dochodowy z tytułu przychodów uzyskanych przez podmioty objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

20%

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), *)
2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

10%

4)   z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
5) uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.
Stawki te mogą być zmodyfikowane postanowieniem stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podstawa prawna: Art. 19, 21, 22 i 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).

Uwaga*): Do przychodów wymienionych w pkt 1 tabeli ma zastosowanie zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych

Umowa sprzedaży:

  • nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - stawka 2%

  • innych praw majątkowych - stawka 1%

Umowy zmiany, dożywocia, o dział sparku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:

  • przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - stawka 2%

  • przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych - stawka 1%

Umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy - stawka 1%

Umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy - stawka 2%

Ustanowienie hipoteki:

  • na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności - stawka 0,1%

  • na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej - 19 zł

Umowy spółki - stawka 0,5%.

Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:

  • podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony,

  • biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Spadki i darowizny:

Podatkowi nie podlega nabycie majątku w drodze spadku o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej, która wynosi:
9637 zł - dla osób należących do I grupy podatkowej,
7276 zł - dla osób należących do II grupy podatkowej,
4902 zł - dla osób należących do III grupy podatkowej.

Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn

Grupa I: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa;
Grupa II: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo
małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki);
Grupa III: pozostali nabywcy.

Przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku sumuje się wartość rynkową majątku nabytego przez spadkobiercę w drodze spadku z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych uprzednio od spadkodawcy (np. tytułem darowizny) w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku.

Opodatkowaniu podlega nabycie majątku o wartości ponad kwotę wolną od podatku. W takim przypadku podatnik jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) lub wspólnego zeznania podatkowego (SD -3 wraz z informacjami o pozostałych podatnikach SD -3/A).

Zwolnienia dla najbliższej rodziny

Przy nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w drodze spadku przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, nabywca może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (zwolnienie nie dotyczy spadków, gdy zgon spadkodawcy nastąpił przed dniem 1 stycznia 2007 r.).

Warunkiem, który trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku jest zgłoszenie (na formularzu SD-Z2) nabytych w drodze spadku składników majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku każdy z nabywców składa odrębne zgłoszenie.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy wartość rynkowa nabytego majątku nie przekracza kwoty wolnej od podatku (z uwzględnieniem zasady kumulacji wartości majątku nabytego ostatnio od tej samej osoby i w okresie 5 lat poprzedzających nabycie spadku) - obecnie do kwoty 9637 zł.

Jeżeli nabycie majątku w drodze spadku nie zostanie zgłoszone we wskazanym terminie, wówczas podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla I grupy podatkowej.


Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spadkobierca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego - wtedy zwolnienie stosuje się, gdy zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

Zasady opodatkowania darowizn

Kto musi płacić podatek od darowizny

Obowiązek taki mają osoby fizyczne, które otrzymały darowiznę o wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku.

Przy nabyciu darowizny obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

W przypadku niezgłoszonej do opodatkowania darowizny obowiązek podatkowy powstaje:

- z chwilą sporządzenia pisma, gdy darowiznę taką stwierdzono następnie pismem,

- z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

Wysokość kwot wolnych od podatku od darowizn

Podatkowi nie podlega nabycie majątku w drodze darowizny o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej, która wynosi:
9637 zł - dla osób należących do I grupy podatkowej,
7276 zł - dla osób należących do II grupy podatkowej,
4902 zł - dla osób należących do III grupy podatkowej.

Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn

Grupa I: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa;
Grupa II: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo
małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki);
Grupa III: pozostali nabywcy.

Przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku sumuje się wartość rynkową otrzymanej darowizny z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych przez obdarowanego od tej samej osoby (np. tytułem darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności) w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie ostatniej darowizny.

Opodatkowaniu podlega nabycie majątku o wartości ponad kwotę wolną od podatku. W takim przypadku podatnik jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD -3) w ciągu miesiąca od dnia otrzymania darowizny. Do zeznania należy dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

Termin płatności podatku od spadków i darowizn wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość podatku.

Obowiązek złożenia zeznania nie występuje, gdy:
- wartość rynkowa darowizny nie przekracza kwoty wolnej od podatku (z uwzględnieniem zasady kumulacji wartości majątku nabytego ostatnio od tej samej osoby i w okresie poprzednich 5 lat),
- umowa darowizny jest zawarta w formie aktu notarialnego.

Zwolnienia dla najbliższej rodziny

Przy nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków,prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, obdarowany może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Warunek, jaki trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku:

- w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia darowizny należy zgłosić nabyte rzeczy lub prawa majątkowe (na formularzu SD -Z2) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,

a w przypadku darowizny środków pieniężnych należy dodatkowo:

- udokumentować ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek bankowy prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym (jeżeli wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę wolną od podatku).

Obowiązek zgłoszenia nabycia majątku w drodze darowizny nie obejmuje przypadków, gdy:

 - wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty wolnej od podatku (obecnie 9637 zł),

- nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Jeżeli nabycie w drodze darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych nie zostanie zgłoszone w ciągu 6 miesięcy lub obdarowany nie udokumentuje otrzymania środków pieniężnych w powyższy sposób, wówczas nabycie darowizny podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna:

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm),

• ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkówi darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 216, poz.1276),

• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U.Nr 243, poz. 1762, z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371, z późn. zm.).


Źródło:Izba Skarbowa w Warszawie, Ministerstwo Finansów.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2015 r.

Minister Finansów podał górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. Wynika z niego, że w przyszłym roku stawki maksymalne podatku od nieruchomości wzrosną o 0,4%, czyli zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r., który wyniósł 100,4 (co oznacza wzrost cen o 0,4%).

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te w 2015 r. nie mogą przekroczyć rocznie: 

od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

 0,90 od 1 m2 powierzchni

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 

 4,58 od 1 ha powierzchni

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 0,47 od 1 m2 powierzchni

od budynków lub ich części:

mieszkalnych 

 0,75 od 1 m2 powierzchni użytkowej

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

23,13 od 1 m2 powierzchni użytkowej

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,80 od 1 m2 powierzchni użytkowej

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,70  od 1 m2 powierzchni użytkowej

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 7,77 od 1 m2 powierzchni użytkowej

od budowli

2% ich wartości

 

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

 

Opłata skarbowa od indywidualnego zezwolenia dewizowego
113 zł (Dz.U.06.225.1635)

Opłata skarbowa od zaświadczenia o niezaleganiu (lub zaleganiu) w podatkach

21 zł (Dz.U.06.225.1635)

Opłata skarbowa od zaświadczenia o wydaniu numeru NIP
21 zł (Dz.U.06.225.1635)

Opłata skarbowa od zaświadczenia potwierdzającego rejestrację podatnika VAT
21 zł (Dz.U.06.225.1635)

Opłata skarbowa od zaświadczenia potwierdzającego rejestrację podatnika podatku akcyzowego
21 zł (Dz.U.06.225.1635)

Nowe rachunki bankowe obowiązujące
od 1 czerwca 2013 roku:

 

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429  - opłaty skarbowe z tytułu m.in. zaświadczeń o wpisie do EDG, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, pełnomocnictw, rejestracji VAT , za wpis do ewidencji zaproszeń oraz innych wpłat z tytułu opłaty skarbowej - załatwiane drogą bezpośrednią

30 1020 4795 0000 9202 0277 9395- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego,leśnego, od środków transportowych i z tytułu opłat lokalnych (UWAGA! jest to rachunek ogólny dla dochodów podatkowych; decyzje wymiarowe zawierają indywidualne numery rachunków bankowych przypisanych do każdego podatnika) 

24 1020 4795 0000 9102 0278 0328 - wpływy z tytułu opłaty od zagospodarowania odpadów komunalnych

31 1020 4795 0000 9102 0277 8553 - wpływy z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

67 1020 4795 0000 9002 0277 9312- wpływy z tytułu dochodów majątkowych tj. wieczyste użytkowanie gruntów gminy, przekształcenie prawa użytkowania na własność, sprzedaż mieszkań, sprzedaż lokali, wykup gruntu, I opłata, służebność, trwały zarząd, zwrot bonifikat, opłata adiacencka, renta planistyczna itp.

69 1020 4795 0000 9902 0277 9320 - wpływy z tytułu dochodów Skarbu Państwa tj. wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, dzierżawy, sprzedaż mieszkań, sprzedaż lokali, przekształcenia, trwały zarząd, wykup gruntu, służebność

17 1020 4795 0000 9202 0277 9338 - wpływy za zajęcie pasa drogowego tj.prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych, wykorzystanie terenu pod obiekty handlowe i gastronomiczne, reklama w pasie drogowym, uszkodzenie znaku drogowego

22 1020 4795 0000 9002 0277 9346 - wpływy za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania

70 1020 4795 0000 9402 0277 9353 - wpływy z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską

75 1020 4795 0000 9202 0277 9361 - wpływy za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień

57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - wpływy - dochody niemajątkowe tj. reklamy, licencje na TAXI, egzamin z topografii miasta, tablice rejestracyjne, dowody, specyfikacje WIM, prawa jazdy, legitymacja instruktora Prawa Jazdy, Prawo Jazdy Międzynarodowe, pozwolenia tramwajowe, karty wędkarskie, opłata za licencje na transport drogowy, opłata za zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne, opłata za zezwolenia na przewozy drogowe, specyfikacja BOI, dopłata do prawa jazdy K029, hologramy-gryfy, transport osób – analiza sytuacji rynkowej, wpłaty różne ( dochody niemajątkowe), opłata za wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców, opłata za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez Ośrodek Szkolenia Kierowców, kary osób prawnych i fizycznych z tytułu niezgłoszenia zmian w licencji na transport drogowy

63 1020 4795 0000 9902 0301 6011 - opłata za karty parkingowe osób niepełnosprawnych

70 1020 4795 0000 9102 0277 9403 - dochody - Dom Pomocy Społecznej: wpłata za pobyt świadczeniobiorcy w DPS zgodnie z umową z MOPR w Szczecinie

25 1020 4795 0000 9402 0277 9387 - wpływy z tytułu kar porządkowych Straży Miejskiej

08 1020 4795 0000 9102 0277 8579 - Szczecińskie Centrum Świadczeń – świadczenia rodzinne

15 1020 4795 0000 9802 0277 8595 - Szczecińskie Centrum Świadczeń – dłużnicy alimentacyjni

48 1020 4795 0000 9102 0277 9411 - opłata skarbowa za sprawy załatwiane drogą elektroniczną

25 1020 4795 0000 9102 0277 9437podatek od posiadania psów

03 1020 4795 0000 9102 0277 9445 - opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

78 1020 4795 0000 9302 0277 9452 - opłaty za udostępnienie informacji komornikom sądowym

47 1020 4795 0000 9802 0277 8504depozyt: wpłaty wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

52 1020 4795 0000 9602 0277 8512 - opłaty za udostępnianie danych osobowych

57 1020 4795 0000 9402 0277 8520 - opłaty ewidencyjne

07 1020 4795 0000 9602 0277 8546- opłaty za udostępnianie informacji publicznej

90 1020 4795 0000 9902 0278 0203 - PODSTAWOWY ORGANU, podstawowy rachunek budżetu Gminy Miasto Szczecin na prawach Powiatu, dochody Miasta Szczecin, zasilenia jednostek budżetowych Gminy, zwroty niewykorzystanych środków, subwencje, dotacje celowe  na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz inne dofinansowania

51 1020 4795 0000 9102 0278 7505 - Wydział  Egzekucji Administracyjnej

82 1020 4795 0000 9002 0287 1580 - Strefa Płatnego Parkowania - upomnienia