Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. Ignaczak Kacprzak Gniadek
Księgowo¶ć online
więcej...

Nowo¶ci podatkowe

2015-09-14
Praca na rodzicielskim wydłuży urlop
więcej...
2015-08-11
Rozliczenia związane z dotacją na założenie firmy
więcej...
2015-06-16
Likwidacja nie rozwiÄ…zuje umĂłw o pracÄ™
więcej...
2015-03-31
Wyższe dodatki do zasiłku rodzinnego dla rodziców na urlopie wychowawczym - projekt
więcej...
2014-11-26
Zmiany w podatku akcyzowym od 1 stycznia 2015 r.
więcej...
archiwum

Nowo¶ci podatkowe

2015-08-11

Rozliczenia zwiÄ…zane z dotacjÄ… na zaĹ‚oĹĽenie firmy

Oprócz kwot uzyskanych ze sprzedaĹĽy towarów i usĹ‚ug przychodami z dziaĹ‚alnoĹ›ci gospodarczej sÄ… równieĹĽ m.in. dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. WyjÄ…tkiem sÄ… tu, z zastrzeĹĽeniami nieistotnymi w omawianej sytuacji, dotacje zwiÄ…zane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we wĹ‚asnym zakresie Ĺ›rodków trwaĹ‚ych lub wartoĹ›ci niematerialnych i prawnych, od których dokonuje siÄ™ odpisów amortyzacyjnych - one nie stanowiÄ… firmowego przychodu. Z tego wzglÄ™du dotacja otrzymana przez uczestniczkÄ™ forum, w części przeznaczonej na nabyte przez niÄ…, podlegajÄ…ce amortyzacji Ĺ›rodki trwaĹ‚e, nie stanowi przychodu firmowego. Natomiast część dotacji przeznaczona na nabycie materiaĹ‚ów i towarów jest przychodem z tego ĹşródĹ‚a, co nie oznacza jednak, ĹĽe jest ona podatkowana. 

Z kolei obciÄ…ĹĽanie kosztów podatkowych wydatkami sfinansowanymi dotacjÄ… otrzymanÄ… z FP zaleĹĽy od rodzaju zakupionych skĹ‚adników majÄ…tku. JeĹĽeli z dotacji zakupione zostanÄ… Ĺ›rodki trwaĹ‚e, to rozliczajÄ…c je w kosztach przedsiÄ™biorca powinien uwzglÄ™dnić ograniczenia zawarte w art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o pdof. Wynika z niego, ĹĽe jeĹĽeli podatnik zakup Ĺ›rodka trwaĹ‚ego sfinansowaĹ‚ dotacjÄ…, to odpisów amortyzacyjnych od jego wartoĹ›ci poczÄ…tkowej nie moĹĽna ująć w kosztach. Gdy jednak zakup Ĺ›rodka trwaĹ‚ego podatnik tylko częściowo finansuje z dotacji, a częściowo ze Ĺ›rodków wĹ‚asnych, wówczas kosztu podatkowego nie stanowi odpis amortyzacyjny tylko od tej części jego wartoĹ›ci poczÄ…tkowej, która zostaĹ‚a pokryta dotacjÄ….

Natomiast wydatki na zakup materiaĹ‚ów i towarów sfinansowane z dotacji, uczestniczka forum moĹĽe rozliczać w kosztach podatkowych, mimo ĹĽe dotacja korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o pdof.