Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. Ignaczak Kacprzak Gniadek
Księgowość online
więcej...

Nowości podatkowe

2015-09-14
Praca na rodzicielskim wydłuży urlop
więcej...
2015-08-11
Rozliczenia związane z dotacją na założenie firmy
więcej...
2015-06-16
Likwidacja nie rozwiązuje umów o pracę
więcej...
2015-03-31
Wyższe dodatki do zasiłku rodzinnego dla rodziców na urlopie wychowawczym - projekt
więcej...
2014-11-26
Zmiany w podatku akcyzowym od 1 stycznia 2015 r.
więcej...
archiwum

Nowości podatkowe

2014-09-19

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej

W czerwcu br. podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i zakupił kilka środków trwałych. Suma wartości początkowych nabytych składników przekroczyła kwotę limitu jednorazowej amortyzacji, z której podatnik skorzystał. Jak i od kiedy dokonywać dalszej amortyzacji ponad ten limit?
W związku z przekroczeniem limitu jednorazowej amortyzacji niezamortyzowana wartość początkowa środka trwałego podlega dalszym odpisom amortyzacyjnym dopiero od następnego roku podatkowego, według przyjętej metody amortyzacji.

Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą nie może skorzystać z prawa do jednorazowej amortyzacji, określonego w powołanym art. 22k ust. 7 updof, gdy w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadziła działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej bądź działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli w tym czasie między małżonkami istniała wspólność majątkowa (art. 22k ust. 11 updof).

Jednorazowy odpis amortyzacyjny nie może przekroczyć w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro (w 2014 r. jest to kwota 211.000 zł) łącznej wartości tych odpisów .

Przy ustalaniu tego limitu nie uwzględnia się nabywanych środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł.

Odpisu dokonuje się nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Można również dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc, co kwartał albo jednorazowo na koniec roku.

Gdy wartość początkowa środka trwałego przekroczy ww. limit, wówczas ta część jego wartości początkowej, która "nie zmieściła się" w tym limicie, podlega dalszym odpisom dopiero od następnego roku podatkowego. Dokonuje się ich zgodnie z przyjętą metodą amortyzacji: metodą liniową z zastosowaniem stawek z Wykazu (z ewentualną możliwością ich podwyższenia) lub według metody degresywnej. Suma odpisów amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków trwałych (por. art. 22k ust. 8 ustawy o PDOF oraz odpowiednio art. 16k ust. 8 ustawy o PDOP).

Zatem, gdy limit jednorazowej amortyzacji przysługujący w danym roku nie "wystarczał" na jednorazowe zamortyzowanie wszystkich środków trwałych, to dalszych odpisów amortyzacyjnych (od części środka trwałego "niepokrytej" jednorazowym odpisem) należy dokonywać na zasadach ogólnych, ale dopiero od następnego roku podatkowego.

Oznacza to, że przed dokonaniem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, dla osiągnięcia największych korzyści podatkowych, warto skalkulować, czy bardziej opłacalne będzie dokonywanie odpisów na zasadach ogólnych, czy też wykorzystanie pozostałej części odpisu jednorazowego.