Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. Ignaczak Kacprzak Gniadek
KsiŕgowoŠ online
wiŕcej...

NowoÂci podatkowe

2015-09-14
Praca na rodzicielskim wydłuży urlop
wiŕcej...
2015-08-11
Rozliczenia zwi─ůzane z dotacj─ů na za┼éo┼╝enie firmy
wiŕcej...
2015-06-16
Likwidacja nie rozwi─ůzuje um├│w o prac─Ö
wiŕcej...
2015-03-31
Wyższe dodatki do zasiłku rodzinnego dla rodziców na urlopie wychowawczym - projekt
wiŕcej...
2014-11-26
Zmiany w podatku akcyzowym od 1 stycznia 2015 r.
wiŕcej...
archiwum

Wska╝niki, stawki, odsetki

Odsetki od zaleg┼éo┼Ťci podatkowych

8,00% od 9 pa┼║dziernika 2014 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 pa┼║dziernika 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zw┼éok─Ö od zaleg┼éo┼Ťci podatkowych oraz obni┼╝onej stawki odsetek za zw┼éok─Ö od zaleg┼éo┼Ťci podatkowych

Opłata prolongacyjna
07,00 % w skali roku (od 09 czerwca 2011 r.)

Odsetki ustawowe

Z dniem 23 grudnia 2014 r. wesz┼éo w ┼╝ycie rozporz─ůdzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysoko┼Ťci odsetek ustawowych (Dz.U. poz. 1858), które obni┼╝a wysoko┼Ť─ç odsetek ustawowych do 8% w stosunku rocznym.

Maksymalne odsetki umowne

Odsetki maksymalne
Stawka Obowi─ůzuje od
10% rocznie 05.03.2015
12% rocznie 09.10.2014
16% rocznie 04.07.2013

Progi podatkowe (podatek dochodowy od osób fizycznych) w 2010 r.
1. do 85.528 PLN (18% minus kwota zmniejszaj─ůca podatek 556z┼é 02gr)
2. powyżej 85.528 PLN (14.839zł 02gr + 32% nadwyżki ponad 85.528zł)
(Dz.U. Nr 217, poz. 1588)

 

Kwota zmniejszaj─ůca podatek:

Wysoko┼Ť─ç kwoty zmniejszaj─ůcej podatek w latach 2010 - 2016 ilustruje poni┼╝sza tabela.

Kwota zmniejszaj─ůca podatek

Miesi─Öczna

46,33 zł

Roczna

556,02 zł

Roczny dochód niepowoduj─ůcy obowi─ůzku zap┼éaty podatku

3.091 zł

 

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych

okres obowi─ůzywania:  2004 - 2015

 

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania, od dywidend i innych przychodów z tytu┼éu udzia┼éu w zyskach osób prawnych maj─ůcych siedzib─Ö lub zarz─ůd na terytorium RP - 19% uzyskanego przychodu, a od dochodów zagranicznej spó┼éki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika maj─ůcego siedzib─Ö lub zarz─ůd na terytorium RP - 19% podstawy opodatkowania.

 

Stawka

Przychód

Podatek dochodowy z tytu┼éu przychodów uzyskanych przez podmioty obj─Öte ograniczonym obowi─ůzkiem podatkowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

20%

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym równie┼╝ ze sprzeda┼╝y tych praw, z nale┼╝no┼Ťci za udost─Öpnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za u┼╝ytkowanie lub prawo do u┼╝ytkowania urz─ůdzenia przemys┼éowego, w tym tak┼╝e ┼Ťrodka transportu, urz─ůdzenia handlowego lub naukowego, za informacje zwi─ůzane ze zdobytym do┼Ťwiadczeniem w dziedzinie przemys┼éowej, handlowej lub naukowej (know-how), *)
2) z op┼éat za ┼Ťwiadczone us┼éugi w zakresie dzia┼éalno┼Ťci widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne maj─ůce siedzib─Ö za granic─ů, organizowanej za po┼Ťrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) z tytu┼éu ┼Ťwiadcze┼ä: doradczych, ksi─Ögowych, badania rynku, us┼éug prawnych, us┼éug reklamowych, zarz─ůdzania i kontroli, przetwarzania danych, us┼éug rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i por─Öcze┼ä oraz ┼Ťwiadcze┼ä o podobnym charakterze,

10%

4)   z tytu┼éu nale┼╝nych op┼éat za wywóz ┼éadunków i pasa┼╝erów przyj─Ötych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsi─Öbiorstwa morskiej ┼╝eglugi handlowej, z wyj─ůtkiem ┼éadunków i pasa┼╝erów tranzytowych,
5) uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsi─Öbiorstwa ┼╝eglugi powietrznej.
Stawki te mog─ů by─ç zmodyfikowane postanowieniem stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podstawa prawna: Art. 19, 21, 22 i 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).

Uwaga*): Do przychodów wymienionych w pkt 1 tabeli ma zastosowanie zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stawki podatku od czynno┼Ťci cywilnoprawnych

Umowa sprzeda┼╝y:

  • nieruchomo┼Ťci, rzeczy ruchomych, prawa u┼╝ytkowania wieczystego, w┼éasno┼Ťciowego spó┼édzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spó┼édzielczego prawa do lokalu u┼╝ytkowego oraz wynikaj─ůcych z przepisów prawa spó┼édzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w ma┼éym domu mieszkalnym - stawka 2%

  • innych praw maj─ůtkowych - stawka 1%

Umowy zmiany, do┼╝ywocia, o dzia┼é sparku, o zniesienie wspó┼éw┼éasno┼Ťci oraz darowizny:

  • przy przeniesieniu w┼éasno┼Ťci nieruchomo┼Ťci, rzeczy ruchomych, prawa u┼╝ytkowania wieczystego, w┼éasno┼Ťciowego spó┼édzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spó┼édzielczego prawa do lokalu u┼╝ytkowego oraz wynikaj─ůcych z przepisów prawa spó┼édzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w ma┼éym domu mieszkalnym - stawka 2%

  • przy przeniesieniu w┼éasno┼Ťci innych praw maj─ůtkowych - stawka 1%

Umowy ustanowienia odp┼éatnego u┼╝ytkowania, w tym nieprawid┼éowego, oraz odp┼éatnej s┼éu┼╝ebno┼Ťci, z zastrze┼╝eniem art. 7 ust. 5 ustawy - stawka 1%

Umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy - stawka 2%

Ustanowienie hipoteki:

  • na zabezpieczenie wierzytelno┼Ťci istniej─ůcych - od kwoty zabezpieczonej wierzytelno┼Ťci - stawka 0,1%

  • na zabezpieczenie wierzytelno┼Ťci o wysoko┼Ťci nieustalonej - 19 z┼é

Umowy spó┼éki - stawka 0,5%.

Stawka podatku wynosi 20%, je┼╝eli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynno┼Ťci sprawdzaj─ůcych, post─Öpowania podatkowego, kontroli podatkowej lub post─Öpowania kontrolnego:

  • podatnik powo┼éuje si─Ö na fakt zawarcia umowy po┼╝yczki, depozytu nieprawid┼éowego lub ustanowienia u┼╝ytkowania nieprawid┼éowego albo ich zmiany, a nale┼╝ny podatek od tych czynno┼Ťci nie zosta┼é zap┼éacony,

  • bior─ůcy po┼╝yczk─Ö, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b powo┼éuje si─Ö na fakt zawarcia umowy po┼╝yczki, a nie spe┼éni┼é warunku udokumentowania otrzymania pieni─Ödzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spó┼édzielcz─ů kas─Ö oszcz─Ödno┼Ťciowo-kredytow─ů lub przekazem pocztowym.

 

Spadki i darowizny:

Podatkowi nie podlega nabycie maj─ůtku w drodze spadku o czystej warto┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej kwoty wolnej, która wynosi:
9637 z┼é - dla osób nale┼╝─ůcych do I grupy podatkowej,
7276 z┼é - dla osób nale┼╝─ůcych do II grupy podatkowej,
4902 z┼é - dla osób nale┼╝─ůcych do III grupy podatkowej.

Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn

Grupa I: ma┼é┼╝onek, wst─Öpni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zst─Öpni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodze┼ästwo, te┼Ťciowie, zi─Ö─ç, synowa;
Grupa II: zst─Öpni rodze┼ästwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodze┼ästwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zst─Öpni i ma┼é┼╝onkowie pasierbów, ma┼é┼╝onkowie rodze┼ästwa i rodze┼ästwo
ma┼é┼╝onków, ma┼é┼╝onkowie rodze┼ästwa ma┼é┼╝onków, ma┼é┼╝onkowie innych zst─Öpnych (np. m─ů┼╝ wnuczki);
Grupa III: pozostali nabywcy.

Przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku sumuje si─Ö warto┼Ť─ç rynkow─ů maj─ůtku nabytego przez spadkobierc─Ö w drodze spadku z warto┼Ťci─ů rzeczy i praw maj─ůtkowych nabytych uprzednio od spadkodawcy (np. tytu┼éem darowizny) w okresie 5 lat poprzedzaj─ůcych rok, w którym nast─ůpi┼éo nabycie spadku.

Opodatkowaniu podlega nabycie maj─ůtku o warto┼Ťci ponad kwot─Ö woln─ů od podatku. W takim przypadku podatnik jest zobowi─ůzany do z┼éo┼╝enia we w┼éa┼Ťciwym urz─Ödzie skarbowym w ci─ůgu miesi─ůca od dnia uprawomocnienia si─Ö postanowienia s─ůdu stwierdzaj─ůcego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu po┼Ťwiadczenia dziedziczenia przez notariusza zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw maj─ůtkowych (SD-3) lub wspólnego zeznania podatkowego (SD -3 wraz z informacjami o pozosta┼éych podatnikach SD -3/A).

Zwolnienia dla najbli┼╝szej rodziny

Przy nabyciu rzeczy lub praw maj─ůtkowych w drodze spadku przez ma┼é┼╝onka, zst─Öpnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wst─Öpnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodze┼ästwo, ojczyma i macoch─Ö, nabywca mo┼╝e skorzysta─ç z ca┼ékowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (zwolnienie nie dotyczy spadków, gdy zgon spadkodawcy nast─ůpi┼é przed dniem 1 stycznia 2007 r.).

Warunkiem, który trzeba spe┼éni─ç, aby skorzysta─ç ze zwolnienia od podatku jest zg┼éoszenie (na formularzu SD-Z2) nabytych w drodze spadku sk┼éadników maj─ůtkowych w┼éa┼Ťciwemu naczelnikowi urz─Ödu skarbowego w terminie 6 miesi─Öcy od dnia uprawomocnienia si─Ö postanowienia s─ůdu stwierdzaj─ůcego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu po┼Ťwiadczenia dziedziczenia przez notariusza.

W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku ka┼╝dy z nabywców sk┼éada odr─Öbne zg┼éoszenie.

Obowi─ůzek zg┼éoszenia nie obejmuje przypadków, gdy warto┼Ť─ç rynkowa nabytego maj─ůtku nie przekracza kwoty wolnej od podatku (z uwzgl─Ödnieniem zasady kumulacji warto┼Ťci maj─ůtku nabytego ostatnio od tej samej osoby i w okresie 5 lat poprzedzaj─ůcych nabycie spadku) - obecnie do kwoty 9637 z┼é.

Je┼╝eli nabycie maj─ůtku w drodze spadku nie zostanie zg┼éoszone we wskazanym terminie, wówczas podlega opodatkowaniu na zasadach okre┼Ťlonych dla I grupy podatkowej.


Wyj─ůtkiem jest sytuacja, gdy spadkobierca dowiedzia┼é si─Ö o nabyciu w┼éasno┼Ťci rzeczy lub praw maj─ůtkowych po up┼éywie sze┼Ťciu miesi─Öcy od dnia powstania obowi─ůzku podatkowego - wtedy zwolnienie stosuje si─Ö, gdy zg┼éosi te rzeczy lub prawa maj─ůtkowe naczelnikowi urz─Ödu skarbowego nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 6 miesi─Öcy od dnia, w którym dowiedzia┼é si─Ö o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt pó┼║niejszego powzi─Öcia wiadomo┼Ťci o ich nabyciu.

Zasady opodatkowania darowizn

Kto musi płacić podatek od darowizny

Obowi─ůzek taki maj─ů osoby fizyczne, które otrzyma┼éy darowizn─Ö o warto┼Ťci przekraczaj─ůcej kwot─Ö woln─ů od podatku.

Przy nabyciu darowizny obowi─ůzek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwil─ů z┼éo┼╝enia przez darczy┼äc─Ö o┼Ťwiadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwil─ů spe┼énienia przyrzeczonego ┼Ťwiadczenia.

W przypadku niezg┼éoszonej do opodatkowania darowizny obowi─ůzek podatkowy powstaje:

- z chwil─ů sporz─ůdzenia pisma, gdy darowizn─Ö tak─ů stwierdzono nast─Öpnie pismem,

- z chwil─ů powo┼éania si─Ö przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

Wysoko┼Ť─ç kwot wolnych od podatku od darowizn

Podatkowi nie podlega nabycie maj─ůtku w drodze darowizny o czystej warto┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej kwoty wolnej, która wynosi:
9637 z┼é - dla osób nale┼╝─ůcych do I grupy podatkowej,
7276 z┼é - dla osób nale┼╝─ůcych do II grupy podatkowej,
4902 z┼é - dla osób nale┼╝─ůcych do III grupy podatkowej.

Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn

Grupa I: ma┼é┼╝onek, wst─Öpni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zst─Öpni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodze┼ästwo, te┼Ťciowie, zi─Ö─ç, synowa;
Grupa II: zst─Öpni rodze┼ästwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodze┼ästwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zst─Öpni i ma┼é┼╝onkowie pasierbów, ma┼é┼╝onkowie rodze┼ästwa i rodze┼ästwo
ma┼é┼╝onków, ma┼é┼╝onkowie rodze┼ästwa ma┼é┼╝onków, ma┼é┼╝onkowie innych zst─Öpnych (np. m─ů┼╝ wnuczki);
Grupa III: pozostali nabywcy.

Przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku sumuje si─Ö warto┼Ť─ç rynkow─ů otrzymanej darowizny z warto┼Ťci─ů rzeczy i praw maj─ůtkowych nabytych przez obdarowanego od tej samej osoby (np. tytu┼éem darowizny, nieodp┼éatnego zniesienia wspó┼éw┼éasno┼Ťci) w okresie 5 lat poprzedzaj─ůcych rok, w którym nast─ůpi┼éo nabycie ostatniej darowizny.

Opodatkowaniu podlega nabycie maj─ůtku o warto┼Ťci ponad kwot─Ö woln─ů od podatku. W takim przypadku podatnik jest zobowi─ůzany do z┼éo┼╝enia we w┼éa┼Ťciwym urz─Ödzie skarbowym zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw maj─ůtkowych (SD -3) w ci─ůgu miesi─ůca od dnia otrzymania darowizny. Do zeznania nale┼╝y do┼é─ůczy─ç dokumenty maj─ůce wp┼éyw na okre┼Ťlenie podstawy opodatkowania.

Termin p┼éatno┼Ťci podatku od spadków i darowizn wynosi 14 dni od dnia dor─Öczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalaj─ůcej wysoko┼Ť─ç podatku.

Obowi─ůzek z┼éo┼╝enia zeznania nie wyst─Öpuje, gdy:
- warto┼Ť─ç rynkowa darowizny nie przekracza kwoty wolnej od podatku (z uwzgl─Ödnieniem zasady kumulacji warto┼Ťci maj─ůtku nabytego ostatnio od tej samej osoby i w okresie poprzednich 5 lat),
- umowa darowizny jest zawarta w formie aktu notarialnego.

Zwolnienia dla najbli┼╝szej rodziny

Przy nabyciu rzeczy lub praw maj─ůtkowych w drodze darowizny przez ma┼é┼╝onka, zst─Öpnych (dzieci, wnuków,prawnuków), wst─Öpnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodze┼ästwo, ojczyma i macoch─Ö, obdarowany mo┼╝e skorzysta─ç z ca┼ékowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Warunek, jaki trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku:

- w ci─ůgu 6 miesi─Öcy od dnia nabycia darowizny nale┼╝y zg┼éosi─ç nabyte rzeczy lub prawa maj─ůtkowe (na formularzu SD -Z2) w┼éa┼Ťciwemu naczelnikowi urz─Ödu skarbowego,

a w przypadku darowizny ┼Ťrodków pieni─Ö┼╝nych nale┼╝y dodatkowo:

- udokumentowa─ç ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek bankowy prowadzony przez spó┼édzielcz─ů kas─Ö oszcz─Ödno┼Ťciowo-kredytow─ů lub przekazem pocztowym (je┼╝eli warto┼Ť─ç maj─ůtku nabytego ┼é─ůcznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzaj─ůcych rok, w którym nast─ůpi┼éo ostatnie nabycie, doliczona do warto┼Ťci rzeczy i praw maj─ůtkowych ostatnio nabytych, przekracza kwot─Ö woln─ů od podatku).

Obowi─ůzek zg┼éoszenia nabycia maj─ůtku w drodze darowizny nie obejmuje przypadków, gdy:

 - warto┼Ť─ç maj─ůtku nabytego ┼é─ůcznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzaj─ůcych rok, w którym nast─ůpi┼éo ostatnie nabycie, doliczona do warto┼Ťci rzeczy i praw maj─ůtkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty wolnej od podatku (obecnie 9637 z┼é),

- nabycie nast─Öpuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Je┼╝eli nabycie w drodze darowizny w┼éasno┼Ťci rzeczy lub praw maj─ůtkowych nie zostanie zg┼éoszone w ci─ůgu 6 miesi─Öcy lub obdarowany nie udokumentuje otrzymania ┼Ťrodków pieni─Ö┼╝nych w powy┼╝szy sposób, wówczas nabycie darowizny podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna:

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z pó┼║n. zm),

• ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkówi darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z pó┼║n. zm.),

• rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 26 wrze┼Ťnia 2011 r. w sprawie zeznania podatkowego sk┼éadanego przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 216, poz.1276),

• rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zg┼éoszenia o nabyciu w┼éasno┼Ťci rzeczy lub praw maj─ůtkowych (Dz. U.Nr 243, poz. 1762, z pó┼║n. zm.),

• rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie w┼éa┼Ťciwo┼Ťci organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371, z pó┼║n. zm.).


┼╣ród┼éo:Izba Skarbowa w Warszawie, Ministerstwo Finansów.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomo┼Ťci na 2015 r.

Minister Finansów poda┼é górne granice stawek kwotowych podatków i op┼éat lokalnych w 2015 r. Wynika z niego, ┼╝e w przysz┼éym roku stawki maksymalne podatku od nieruchomo┼Ťci wzrosn─ů o 0,4%, czyli zgodnie ze wska┼║nikiem cen towarów i us┼éug konsumpcyjnych w pierwszym pó┼éroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego pó┼érocza 2013 r., który wyniós┼é 100,4 (co oznacza wzrost cen o 0,4%).

Rada gminy, w drodze uchwa┼éy, okre┼Ťla wysoko┼Ť─ç stawek podatku od nieruchomo┼Ťci, z tym ┼╝e stawki te w 2015 r. nie mog─ů przekroczy─ç rocznie: 

od gruntów:

zwi─ůzanych z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, bez wzgl─Ödu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

 0,90 z┼é od 1 m2 powierzchni

pod jeziorami, zaj─Ötych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 

 4,58 z┼é od 1 ha powierzchni

pozosta┼éych, w tym zaj─Ötych na prowadzenie odp┼éatnej statutowej dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego przez organizacje po┼╝ytku publicznego

 0,47 z┼é od 1 m2 powierzchni

od budynków lub ich cz─Ö┼Ťci:

mieszkalnych 

 0,75 z┼é od 1 m2 powierzchni u┼╝ytkowej

zwi─ůzanych z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich cz─Ö┼Ťci zaj─Ötych na prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej

23,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

zaj─Ötych na prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia┼éem siewnym

10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

zwi─ůzanych z udzielaniem ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej, zaj─Ötych przez podmioty udzielaj─ůce tych ┼Ťwiadcze┼ä

4,70 z┼é od 1 m2 powierzchni u┼╝ytkowej

pozosta┼éych, w tym zaj─Ötych na prowadzenie odp┼éatnej statutowej dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego przez organizacje po┼╝ytku publicznego

 7,77 z┼é od 1 m2 powierzchni u┼╝ytkowej

od budowli

2% ich warto┼Ťci

 

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Dokument stwierdzaj─ůcy udzielenie pe┼énomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od ka┼╝dego stosunku pe┼énomocnictwa (prokury) - 17 z┼é

 

Opłata skarbowa od indywidualnego zezwolenia dewizowego
113 zł (Dz.U.06.225.1635)

Op┼éata skarbowa od za┼Ťwiadczenia o niezaleganiu (lub zaleganiu) w podatkach

21 zł (Dz.U.06.225.1635)

Op┼éata skarbowa od za┼Ťwiadczenia o wydaniu numeru NIP
21 zł (Dz.U.06.225.1635)

Op┼éata skarbowa od za┼Ťwiadczenia potwierdzaj─ůcego rejestracj─Ö podatnika VAT
21 zł (Dz.U.06.225.1635)

Op┼éata skarbowa od za┼Ťwiadczenia potwierdzaj─ůcego rejestracj─Ö podatnika podatku akcyzowego
21 zł (Dz.U.06.225.1635)

Nowe rachunki bankowe obowi─ůzuj─ůce
od 1 czerwca 2013 roku:

 

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429  - op┼éaty skarbowe z tytu┼éu m.in. za┼Ťwiadcze┼ä o wpisie do EDG, za┼Ťwiadcze┼ä o niezaleganiu w podatkach i op┼éatach lokalnych, pe┼énomocnictw, rejestracji VAT , za wpis do ewidencji zaprosze┼ä oraz innych wp┼éat z tytu┼éu op┼éaty skarbowej - za┼éatwiane drog─ů bezpo┼Ťredni─ů

30 1020 4795 0000 9202 0277 9395- wp┼éywy z tytu┼éu podatku od nieruchomo┼Ťci, rolnego,le┼Ťnego, od ┼Ťrodków transportowych i z tytu┼éu op┼éat lokalnych (UWAGA! jest to rachunek ogólny dla dochodów podatkowych; decyzje wymiarowe zawieraj─ů indywidualne numery rachunków bankowych przypisanych do ka┼╝dego podatnika) 

24 1020 4795 0000 9102 0278 0328 - wp┼éywy z tytu┼éu op┼éaty od zagospodarowania odpadów komunalnych

31 1020 4795 0000 9102 0277 8553 - wp┼éywy z tytu┼éu wp┼éat za zezwolenia na sprzeda┼╝ napojów alkoholowych

67 1020 4795 0000 9002 0277 9312- wp┼éywy z tytu┼éu dochodów maj─ůtkowych tj. wieczyste u┼╝ytkowanie gruntów gminy, przekszta┼écenie prawa u┼╝ytkowania na w┼éasno┼Ť─ç, sprzeda┼╝ mieszka┼ä, sprzeda┼╝ lokali, wykup gruntu, I op┼éata, s┼éu┼╝ebno┼Ť─ç, trwa┼éy zarz─ůd, zwrot bonifikat, op┼éata adiacencka, renta planistyczna itp.

69 1020 4795 0000 9902 0277 9320 - wp┼éywy z tytu┼éu dochodów Skarbu Pa┼ästwa tj. wieczyste u┼╝ytkowanie gruntów Skarbu Pa┼ästwa, dzier┼╝awy, sprzeda┼╝ mieszka┼ä, sprzeda┼╝ lokali, przekszta┼écenia, trwa┼éy zarz─ůd, wykup gruntu, s┼éu┼╝ebno┼Ť─ç

17 1020 4795 0000 9202 0277 9338 - wp┼éywy za zaj─Öcie pasa drogowego tj.prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym urz─ůdze┼ä infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych, wykorzystanie terenu pod obiekty handlowe i gastronomiczne, reklama w pasie drogowym, uszkodzenie znaku drogowego

22 1020 4795 0000 9002 0277 9346 - wp┼éywy za nieop┼éacony postój w Strefie P┼éatnego Parkowania

70 1020 4795 0000 9402 0277 9353 - wp┼éywy z tytu┼éu grzywien na┼éo┼╝onych w drodze mandatu karnego przez Stra┼╝ Miejsk─ů

75 1020 4795 0000 9202 0277 9361 - wpływy za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień

57 1020 4795 0000 9702 0277 8470 - wp┼éywy - dochody niemaj─ůtkowe tj. reklamy, licencje na TAXI, egzamin z topografii miasta, tablice rejestracyjne, dowody, specyfikacje WIM, prawa jazdy, legitymacja instruktora Prawa Jazdy, Prawo Jazdy Mi─Ödzynarodowe, pozwolenia tramwajowe, karty w─Ödkarskie, op┼éata za licencje na transport drogowy, op┼éata za za┼Ťwiadczenie na przewozy na potrzeby w┼éasne, op┼éata za zezwolenia na przewozy drogowe, specyfikacja BOI, dop┼éata do prawa jazdy K029, hologramy-gryfy, transport osób – analiza sytuacji rynkowej, wp┼éaty ró┼╝ne ( dochody niemaj─ůtkowe), op┼éata za wpis do ewidencji instruktorów/wyk┼éadowców, op┼éata za wydanie po┼Ťwiadczenia potwierdzaj─ůcego spe┼énianie dodatkowych wymaga┼ä przez O┼Ťrodek Szkolenia Kierowców, kary osób prawnych i fizycznych z tytu┼éu niezg┼éoszenia zmian w licencji na transport drogowy

63 1020 4795 0000 9902 0301 6011 - op┼éata za karty parkingowe osób niepe┼énosprawnych

70 1020 4795 0000 9102 0277 9403 - dochody - Dom Pomocy Spo┼éecznej: wp┼éata za pobyt ┼Ťwiadczeniobiorcy w DPS zgodnie z umow─ů z MOPR w Szczecinie

25 1020 4795 0000 9402 0277 9387 - wp┼éywy z tytu┼éu kar porz─ůdkowych Stra┼╝y Miejskiej

08 1020 4795 0000 9102 0277 8579 - Szczeci┼äskie Centrum ┼Üwiadcze┼ä – ┼Ťwiadczenia rodzinne

15 1020 4795 0000 9802 0277 8595 - Szczeci┼äskie Centrum ┼Üwiadcze┼ä – d┼éu┼╝nicy alimentacyjni

48 1020 4795 0000 9102 0277 9411 - op┼éata skarbowa za sprawy za┼éatwiane drog─ů elektroniczn─ů

25 1020 4795 0000 9102 0277 9437podatek od posiadania psów

03 1020 4795 0000 9102 0277 9445 - opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

78 1020 4795 0000 9302 0277 9452 - op┼éaty za udost─Öpnienie informacji komornikom s─ůdowym

47 1020 4795 0000 9802 0277 8504depozyt: wpłaty wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

52 1020 4795 0000 9602 0277 8512 - opłaty za udostępnianie danych osobowych

57 1020 4795 0000 9402 0277 8520 - opłaty ewidencyjne

07 1020 4795 0000 9602 0277 8546- opłaty za udostępnianie informacji publicznej

90 1020 4795 0000 9902 0278 0203 - PODSTAWOWY ORGANU, podstawowy rachunek bud┼╝etu Gminy Miasto Szczecin na prawach Powiatu, dochody Miasta Szczecin, zasilenia jednostek bud┼╝etowych Gminy, zwroty niewykorzystanych ┼Ťrodków, subwencje, dotacje celowe  na realizacj─Ö  zada┼ä z zakresu administracji rz─ůdowej oraz innych zada┼ä zleconych JST, udzia┼éy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz inne dofinansowania

51 1020 4795 0000 9102 0278 7505 - Wydzia┼é  Egzekucji Administracyjnej

82 1020 4795 0000 9002 0287 1580 - Strefa Płatnego Parkowania - upomnienia