Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. Ignaczak Kacprzak Gniadek
Księgowość online
więcej...

Nowości podatkowe

2015-09-14
Praca na rodzicielskim wydłuży urlop
więcej...
2015-08-11
Rozliczenia związane z dotacją na założenie firmy
więcej...
2015-06-16
Likwidacja nie rozwiązuje umów o pracę
więcej...
2015-03-31
Wyższe dodatki do zasiłku rodzinnego dla rodziców na urlopie wychowawczym - projekt
więcej...
2014-11-26
Zmiany w podatku akcyzowym od 1 stycznia 2015 r.
więcej...
archiwum

Nowości podatkowe

2014-08-27

Podatnik ma prawo do odliczenia 50% VAT od paliwa do samochodu ciężarowego z ładownością od 500 kg.

Jedynym warunkiem, jaki powinien być spełniony, aby zakaz odliczania VAT Czytelnika nie dotyczył, jest określenie danych o ładowności i liczbie siedzeń w dokumentach wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym. Dokumentami takimi mogą być zarówno dowód rejestracyjny pojazdu, jak i dokumenty homologacyjne.

Przeprowadzenie badania technicznego miałoby znaczenie, gdyby Czytelnik chciał odliczać cały VAT od paliwa. Jeśli bowiem omawiane tu pojazdy są pojazdami wymienionymi w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o VAT, czyli pojazdami, wobec których istnieje domniemanie, że są wykorzystywane tylko w działalności gospodarczej podatnika (są to m.in. jednorzędowe vany, pick-upy), to przeprowadzenie tych badań pozwoliłoby odliczać VAT w całości i co ważne, bez potrzeby prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz składania informacji o tych pojazdach na formularzu VAT-26.

W działalności gospodarczej wykorzystujemy samochody z jednym rzędem siedzeń, dla których w latach poprzednich przeprowadzono dodatkowe badanie techniczne (w dowodzie rejestracyjnym jest adnotacja VAT-1). Czy możemy odliczać cały VAT od zakupu paliwa do tych samochodów, pomimo że są one wykorzystywane przez pracowników na dojazdy do pracy?

VAT od zakupu paliwa do pojazdów, o których mowa w pytaniu, podlega odliczeniu w całości.

Zasadą jest, że warunkiem stosowania pełnego prawa do odliczenia VAT jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (por. art. 86a ust. 4 pkt 1, ust. 6 i 7 ustawy o VAT) oraz obowiązek złożenia urzędowi skarbowemu stosownej informacji na formularzu VAT-26.

Są jednak wyjątki od stosowania tego wymogu, a dotyczą one pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że niektóre z tych pojazdów są uznawane za wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej podatnika bądź uznaje się, że ich użycie do celów innych jest nieistotne, ze względu na ich konstrukcję. Pojazdy te wymienione są w art. 86a ust. 9 ww. ustawy. Są to m.in.:

1) pojazdy inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą (pojazdy klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowe, vany lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, np. pick-upy),

2) pojazdy inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, przykładowo samochody dostawcze.

Jeśli zatem pojazdy użytkowane przez Czytelnika są pojazdami zaliczanymi do jednej z wyżej wymienionych grup (zakładamy, że tak, na co wskazuje informacja, że są to pojazdy z jednym rzędem siedzeń, rejestrowane jako ciężarowe z odpowiednią adnotacją ze strony stacji kontroli pojazdów), to prawo do odliczenia VAT od paliwa do ich tankowania przysługuje bez ograniczeń (prawo to dotyczy również innych wydatków związanych z eksploatacją tych pojazdów). W tym przypadku nie ma również obowiązku prowadzenia - uciążliwej dla wielu podatników, zwłaszcza posiadających znaczną ilościowo flotę samochodową - ewidencji przebiegu pojazdu oraz wymogu składania informacji o tych pojazdach na formularzu VAT-26. Uważamy też, że prawa do pełnego odliczenia VAT w przypadku tych pojazdów nie zmienia fakt, iż zostały one powierzone pracownikom do przejazdów między miejscem zamieszkania a miejscem pracy, przyjmując oczywiście założenie, że pojazd ten jest głównie wykorzystywany w działalności gospodarczej Czytelnika. Ustawodawca przyjął tu bowiem domniemanie ich wykorzystywania wyłącznie w tej działalności, pomimo potencjalnego ich użycia w innych celach. Konstrukcja tych pojazdów przesądza jednak, że ich użycie w innych celach (za taki inny cel uznaje się również wykorzystywanie samochodu do przejazdu między miejscem pracy a miejscem zamieszkania) ma charakter nieistotny. Dodać w tym miejscu trzeba, iż gdyby Czytelnik przekazał pracownikowi do przejazdu między domem a pracą inny niż omawiany tu samochód, to w zależności od jego ładowności oraz ilości miejsc siedzących, od zakupu paliwa mógłby odliczyć VAT tylko w połowie lub w ogóle (z uwagi na okresowy zakaz odliczania VAT od paliwa, określony w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw).

Podkreślamy przy tym, że gdyby zakupione paliwo zostało wykorzystane wyłącznie na cele prywatne pracownika (np. zakupione i wykorzystane podczas wyjazdu rodzinnego), VAT od tego zakupu nie podlegałby odliczeniu (brak związku wydatku z czynnościami opodatkowanymi).